#How2MorningChallenge

15 września, 2021

Scrollowanie mediów społecznościowych i sprawdzanie e-maili po przebudzeniu może wprowadzić cię w stan wysokiego stresu. Zamiast tego spędź kilka pierwszych minut poranka na słońcu. Nie ma słońca? Po prostu wyjdź na zewnątrz lub szeroko otwórz okno… 

☀️ Wykazano, że poranna ekspozycja na światło słoneczne poprawia nastrój, zmniejsza stres, a nawet korzystnie wpływa na cykle snu! Brzmi nieźle prawda?

 • Co jeszcze możesz zrobić dla siebie rano? 
 • wstań 20 minut wcześniej
 • zrób 10 minutową medytację
 • wykonaj 10 minutowy stretching
 • wypij ciepłą wodę z cytryną, imbirem i miodem, (dla odważnych proponujemy pominąć miód)
 • zjedz pożywne śniadanie (nie mówimy tu o tostach z serem :P)

Weź głęboki oddech i zajmij się swoimi obowiązkami dopiero po tym, jak wykonasz te czynności. To sprawi, że twoje życie naprawdę zyska na jakości! Obiecujemy ci, że tak się stanie! Co powiesz na 14-dniowy #How2MorningChallenge? 

Oznaczaj nas codziennie w swojej nowej, słonecznej, porannej rutynie! Dla osoby, która wytrwa w postanowieniu 14 dni mamy półroczny dostęp do całej biblioteki How2.shop i wszystkich premierowych tytułów! (Regulamin na naszej stronie w poście na blogu poranna rutyna)  

We wprowadzaniu dobrych nawyków do codziennego życia pomogą ci m.in. ebooki „Joga dla początkujących (i nie tylko)” Krystiana Mesjasza, „Jak gotować, by nie marnować” Moniki Mrozowskiej, „Jak przygotować śniadanie dla dzieci” Darii Ładochy, „Stylowy poradnik współczesnego mężczyzny” Piotra Czaykowskiego i Magdy Kuszewskiej, „Podstawy zero waste” Darii Rogowskiej, „Jak polubić swoje ciało” Pauliny Klepacz czy „Jak gotować, mając dwie lewe ręce” Laury Osęki.

How2 Team

#zostańwdobrejsieci

#tusięczyta

Regulamin konkursu How2

I. Postanowienia ogólne

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące pojęcia:
  • Organizator – Organizatorem Konkursu jest How2 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Fryderyka Chopina 41 lok. 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000807675, NIP: 7123393845 REGON: 384573110
  • Uczestnik – Osoba, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
  • Nagroda – Półroczny bezpłatny dostęp do platformy How2.shop
 1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 165).
 2. Organizator przeprowadza konkurs za pomocą serwisu społecznościowego Instagram jednocześnie informując, iż ww. serwis nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Konkurs jest prowadzony na koncie Organizatora https://www.instagram.com/how2.shop/

II. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:
  • są osobami fizycznymi, które ukończyły 18 lat
  • posiadają konto w serwisie społecznościowym Instagram
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich. 
 2. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje go.
 3. Konkurs trwa od dnia 15.09.2020 r. do dnia 29.09.2020 r. do godziny: 23:59.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17.09.2020 r. na Instagramie za pośrednictwem konta @How2.shop. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nałożenie czasowej bądź stałej blokady na aplikację przez serwis Instagram.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wykluczenia Uczestników biorących udział w Konkursie, których działania naruszają Regulamin. Takie prawo przysługuje Organizatorowi także po zakończeniu konkursu, a przed wydaniem nagród.

III. Zadanie konkursowe

 1. Uczestnik musi codziennie oznaczać w relacji na instagramie profil @How2.shop na zdjęciu prezentującym zmiany swoje porannych zwyczajów, następnie udostępnić ją na swoim koncie w serwisie Instagram, oznaczając ją @how2.shop oraz dodając #How2MorningChallenge
 2. Organizator ze wszystkich poprawnie oznaczonych zdjęć wybierze jednego użytkownika, który wygra nagrodę. Finałowe konto Organizator opublikuje na swoim Instastory, a Uczestnik otrzyma Nagrodę.
 3. Przesyłając fotografię Uczestnik oświadcza, iż:
  • nie narusza ona praw osób trzecich,
  • upoważnia Organizatora do bezpłatnego wykorzystania fotografii, poprzez publiczne udostępnienie go na profilu Instagram Organizatora
  • upoważnia Organizatora do opublikowania nazwy użytkownika Uczestnika na profilu Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik ten zostanie zwycięzcą Konkursu.
 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej przez Instagram.

IV. Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: Półroczny bezpłatny dostęp do platformy How2.shop.
 2. Nagroda zostanie przesłana do Zwycięzcy pocztą elektroniczną. W terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu. Warunkiem wydania nagrody jest poprawne uzupełnienie przez nagrodzonego Uczestnika formularza, który umożliwi Organizatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Zwycięzcę adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody.
 4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 5. Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 
 6. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Instagramie”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych (RODO):

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu Konkurs jest How2 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Fryderyka Chopina 41 lok. 2. 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez profil na portalu Instagram: https://www.instagram.com/how2.shop/. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 
 1. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

VII Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Instagram Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu konkursowym, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem, któremu przyznano Nagrodę. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonywaniu czynności konkursowych przez Uczestnika wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu teleinformatycznego Uczestnika Konkursu. 
 7. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, dokonywania czynności niezgodnych z Regulaminem, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Informacje w przedmiocie wykluczonych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres: ebook@how2.shop.
 8. Wszelkie zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy kierować na adres: ebook@how2.shop.
 9. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 10. W przypadku zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika.