REGULAMIN PLATFORMY WYDAWNICZNEJ HOW2

Opublikowany na stronie internetowej Platformy w dniu 23 lipca 2020 roku.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez How2 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Klientów usług w księgarni internetowej dostępnej pod adresem: (dalej jako: „Platforma”, „Księgarnia”).
 2. Kontakt z Platformą How2.shop jest możliwy za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej: ebook@how2.shop,
 • pisemnie pod adresem: How2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fryderyka Chopina 41, lok. 2, 20-023 Lublin.
 1. Korzystanie z Platformy oznacza szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

I DEFINICJE

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy.
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Usługodawca – How2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-023) przy ul. Fryderyka Chopina 41, lok. 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000803096, REGON: 384346904, NIP: 7123392656.
 4. Klient – oznacza podmiot korzystający ze strony Platformy lub posiadający konto na jej stronie.
 5. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy przypisanych konkretnemu Klientowi.
 6. Newsletter – usługa przesyłania informacji o nowościach i promocjach dostępnych w Księgarni drogą elektroniczną.
 7. Ebook – książka w formie cyfrowej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych, telefon komórkowy, tablet).

II WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Prawidłowe korzystanie z Platformy oraz dokonywanie zakupu Ebooków jest możliwe pod warunkiem dokonania przez Klienta rejestracji na Platformie oraz spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. przeglądarki internetowe:
 • Chrome w wersji 70 i wyższych,
 • Safari w wersji 12 i wyższych,
 • Edge w wersji 80 i wyższych,
 • Firefox w wersji 60 i wyższych,
 • Internet Explorer w wersji 11 i wyższych,
 • Opera w wersji 66 i wyższych, akceptujące pliki typu „cookies”.
  1. włączona obsługa Java Script w przeglądarce,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. korzystanie z urządzenia mającego dostęp do internetu celem ściągnięcia Ebooka.
 1. Prawidłowe pobranie i odczytanie Ebooków jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
  1. 200 Mb wolnego miejsca na dysku urządzenia, na które pobierany będzie ebook,
  2. posiadanie programu odczytującego pliki w formatach PDF, epub lub mobi.

III. INFORMACJA O PRODUKTACH DOSTĘPNYCH NA PLATFORMIE

 1. Platforma oferuje Ebooki w następujących formatach:
 • .pdf,
 • .mobi,
 • .epub.
 1. Klient w przypadku dokonania zakupu otrzymuje możliwość pobrania ebooka w każdym z formatów wymienionych w pkt. III.1.
 2. Dokładna informacja o formatach Ebooków jest dostępna na stronie Platformy w opisie każdego z Ebooków.
 3. Produkty przedstawione na stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 4. Ceny produktów stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT) i są podane w polskich złotych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji cen produktów, co nie będzie jednak wpływać na zamówienie złożone przez Kupującego przed wprowadzeniem zmian.

IV REJESTRACJA KLIENTA

 1. W celu utworzenia konta Klient wybiera opcję „Załóż konto”, która jest widoczna na stronie https://how2.shop/moje-konto/#register oraz podaje następujące dane:
 • 1) imię i nazwisko;
 • 2) adres e-mail.
 1. Ponadto Klient oświadcza, że:
 • podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
 • ma ukończone 18 lat,
 • akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności Platformy.
 1. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji Konta.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie usługi założenia konta Klienta z uwagi na podanie przez Klienta błędnych danych.
 3. Rejestracja Klienta jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą o bezpłatne świadczenie usług elektronicznych w przedmiocie prowadzenia Konta. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Klient może rozwiązać umowę w przedmiocie prowadzenia Konta, klikając odpowiedni przycisk.
 4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Platformy może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 5. Dostęp do Konta Klient uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać danych niezbędnych do logowania (loginów, haseł) osobom trzecim.

V ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient:
  1. wybiera dany Ebook lub Ebooki,
  2. po wybraniu całości zamówienia klika „dodaj do koszyka”,
  3. klika „zapłać”,
  4. wybiera rodzaj płatności,
  5. po wybraniu rodzaju płatności Klient zostanie przekierowany do wybranego rodzaju płatności,
  6. po opłaceniu zamówienia Klient zostanie przekierowany na stronę sklepu.
 1. Przyjęcie zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo.
 2. Zawarcie umowy z Klientem następuje w chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Po dokonaniu płatności Klient nie będzie mógł dokonywać zmian w złożonym zamówieniu.
 4. W ciągu kilku minut od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego Klient otrzyma:
  1. potwierdzenie zawarcia Umowy,
  2. informację o zrealizowaniu zamówienia wraz z plikiem Ebooka do pobrania.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia ebooka w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia płatności. Sprzedawca dokona wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane w ciągu kilku minut od jego opłacenia. Klient otrzyma na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail zakupiony ebook.
 6. W przypadku gdy Klient założył konto na platformie, może sprawdzić aktualny status zamówienia po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce: „zamówienia“ lub pod adresem: https://how2.shop/moje-konto/orders/

VI PŁATNOŚCI

 1. Akceptowane sposoby płatności można zobaczyć, gdy klient zdecyduje się na zakup i przejdzie do realizacji zamówienia z koszyka. Łączenie różnych sposobów płatności przy opłacaniu jednego zamówienia nie jest możliwe.
 2. Usługodawca wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury), które wysyłane są na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Klient będący podatnikiem podatku VAT powinien w trakcie składania Zamówienia podać nazwę swojej firmy, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych.
 4. Zawierając Umowę z Usługodawcą i akceptując postanowienia Regulaminu, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Usługodawcę w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 5. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury VAT na adres ebook@how2.shop w terminie 3 miesięcy od otrzymania zamówionego Towaru. W zgłoszeniu Klient powinien podać dane do faktury, w szczególności:
  1. imię, nazwisko,
  2. adres,
  3. numer identyfikacji do celów podatkowych.

VII. PROMOCJE I WYPRZEDAŻE

 1. Usługodawca może przeprowadzać promocje i wyprzedaże.
 2. Terminy przeprowadzenia promocji i wyprzedaży zostaną ogłoszone na stronie Platformy oraz na jej profilach w sieciach społecznościowych.
 3. Warunki i zasady, na jakich odbywać się będą promocje, zostaną określone w regulaminach promocji.

VIII. REKLAMACJE

 1. Usługodawca jest obowiązany do dostarczenia Ebooka bez wad.
 2. Klient może powiadomić Usługodawcę o nieprawidłowościach w działaniu strony internetowej Platformy.
 3. Prawo do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje Klientowi, w szczególności gdy:
  1. Ebook jest uszkodzony lub niekompletny,
  2. po spełnieniu wszystkich wymogów technicznych niezbędnych do pobrania i otworzenia Ebooka, nie otwiera się on prawidłowo,
  3. nie odpowiada opisowi dostępnemu na stronie Platformy.
 4. Jeżeli którakolwiek z wymienionych wad zostanie przez Klienta stwierdzona, ma on uprawnienie do żądania wymiany Ebooka na wolny od wad.
 5. Wszelkie pytania lub problemy można zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailowo na adres: ebook@how2.shop lub pisemnie na adres: ul. Fryderyka Chopina 41, lok. 2, 20-023 Lublin.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail przypisany do konta Klienta,
 • numer zamówienia,
 1. opis wady Ebooka/rodzaj nieprawidłowości w działaniu strony internetowej Platformy.

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

X PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa własności intelektualnej do treści zawartych w ebookach przysługują ich autorom oraz How2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ewentualne wykorzystanie tych materiałów wymaga uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych podmiotów.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z Ebooka zakupionego na Platformie tylko w zakresie własnego użytku osobistego. Oznacza to, że użyczenie egzemplarzy Ebooka jest możliwe wyłącznie w kręgu osób pozostających ze sobą w związku osobistym (pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego).
 3. Dozwolony użytek osobisty Ebooka nie może służyć celom komercyjnym Klienta. Klient nie może korzystać z Ebooka w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w tym w szczególności dla potrzeb działalności gospodarczej lub zawodowej.
 4. Klient nie jest uprawniony do:
 • utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Ebooka, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w zakresie przekraczającym dozwolony użytek osobisty,
 • wprowadzania, w całości lub fragmentach, Ebooka do obrotu,
 • użyczenia lub najmu egzemplarzy w zakresie przekraczającym dozwolony użytek osobisty,
 • rozpowszechniania Ebooka oraz jego fragmentów (za wyjątkiem okładki i dowolnej treści ebooka nieprzekraczającej 100 znaków), w tym wystawiania, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także jego publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • dokonywania zmian w pliku Ebooka.

XI USŁUGA NEWSLETTERA

 1. Aktywacja konta przez Klienta jest równoznaczna z wyrażeniem zgodny na przesyłanie Newslettera przez Uslugodawce z informacją o promocjach i nowych produktach na adres mailowy podany przez Klienta.
 2. Klient ma możliwość rezygnacji z Newslettera w każdym momencie po zalogowaniu się do konta Klienta, poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku braku uwzględnienia reklamacji Klienta będącego Konsumentem, można skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W szczególności konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego lub skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy ADR, służącej do internetowego rozwiązywania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. KARTY PODARUNKOWE

 1. How2 oferuje karty podarunkowe na 1, 2 lub 3 Ebooki.
 2. Gdy Klient chce wykorzystać Kartę podarunkową, aby zakupić Ebook na etapie płatności, wprowadza dedykowany do Karty podarunkowej kod, który umożliwi zakup bezgotówkowy.
 3. Wykorzystując Kartę podarunkową How2, Klient zgadza się na i akceptuje w pełni warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

XIV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Prawa do logotypu i nazwy Serwisu przysługują How2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie ich w jakichkolwiek celach bez uprzedniej zgody How2 (za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient jest uprawniony do ich wykorzystania na podstawie przepisów prawa) jest zabronione

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianie.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji o zmianie wraz z nowym tekstem regulaminu na stronie Platformy.
 3. Wszystkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.
 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Klientów posiadających konto na stronie Platformy drogą mailową.
 5. W przypadku gdy Klient nie zgadza się na nową treść Regulaminu, może wypowiedzieć umowę poprzez usunięcie konta Klienta.
 6. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.